spardyti

spardyti
spárdyti, -o, -ė iter. spirti. 1. tr., intr. SD398, R, R46, , H158, Sut, I, N, K, M, Š, L, LL11,278, Rtr sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais: Tada mane atsitęsė anys pirkion, kojom spárdydami Dglš. Hitlerininkai spárdė mani su kojims ir mušo su šautuvu Plšk. Žmogum nenori mane vadinti, niekin ir spardo lyg šunį kokį V.Kudir. Ašvienis bėgdamas spárdo su kojomis J. Bet ožiai … spárdo, ragais bado DP209. | prk.: Tamsta jau numirsi, i paliksiu viena pati visų spárdoma (niekinama, skriaudžiama) Trk. ^ Bailų žmogų ir karvė spardo KrvP(Drsk). Kas tau darbo? – Niekas manę nespárdo (atsakoma atsikertant) Krs. Aš ne šuo, niekam nekandu, ale visi muni spardo (slenkstis) LTR(Vdk). Kai niekam nieko nedarau, ale visi muni spardo (kelias) LTR(Vdk). | refl. H, R, R240, , I, N, K, L, Š, Rtr: Kai arklys spárdos, i an jį jau nedasglausk LKT352(JnšM). Svetimi arkliai, kitas naravistas, kitas jaunas yr, pasius spárdyties Trk. Pirmadėlė spárdos, tai supančiojo Dgp. Ana daugel pieno duoda, al spárdos LKT397(Asv). Milžinas pakilo, ėmė spardytis BsPIII24. Spardos su kojums LKT116(Žlp). Ko čia spárdais kap arklys?! Krkš. Bernai dūksta, spárdos kaip arkliai Jnš. 2. tr. Ser su koja mušinėti, varinėti: Nerami ta futbolininkų padermė. Ar bus vėtra, ar ne, lis lietus, ar nelis – vis tiek jie spardys kamuolį . 3. tr., intr. trypti, mindžioti: O kai užjosiu ant uošvės dvaro, spárdyk sierą žemelę JV155. Bėg muno žirgelis, žemes spardydamas (d.) ž. Dėk rankas tavo krūvon ir spardyk (paraštėje stripinėk) tavo kojomis BBEz6,11. | Pasiūsiu šįvakar naują paklodę – galėsit spárdyt [lovoje tvarsydamiesi] Jrb. 4. tr. Als, Šv, Grdm, Žeml audžiant mynioti (staklių pakojas): Su kojėms spárdėm pakojas, su rankoms muštuvus mušom – ir audėm Pln. Maža esu, nepasieku ausdama pakojų spárdyti Vkš. | refl.: Audė ir audė, spárdės po stakles Krš. 5. intr., tr. Ser, Als prk. gilti, kąsti (apie vabzdžius): Širšūnai, bitys spárdo, t. y. kanda J. Bitys nu visų pusių piktesniai ją spardė S.Dauk. 6. tr. spaudyti: [Kęstutis] auksines kilpas su pentinais spardė, o žirgs padkavoms šuoliais žemes ardė JV295. 7. intr. prk. trankyti, daužyti (apie perkūniją): Ale perkūnija kokia buvo, mylėk Dieve, kaip spárdė! Ob. | refl. Pnd, Slm: Perkūnija dideliai pradeda spárdyties Pp. Eik, griaustinis spárdos – kursi ugnį?! Nori, kad gryčią uždegtų! Žml. Parsinešusios [Devintinių šakeles] namo, kamšo po pastoges, kad perkūnas nesispardytų LMD(Sln). Graustinė gruma, bilda, spardos, drumzdžias, rodos, teip tolie Žem. Perkūnai spardėsi it išpenėti nesuvaldomi arkliai M.Valanč. 8. refl. Q636, LKT89(End), Lk, Trk, Jrb, Slm, Mžš judinti kojas, kepestuoti, kebernotis, kabaruotis: Užvirtęs arklys tarp lysvių spárdos, liki ateis prikelti J. Vaikelis iš džiaugsmo kojytėmis spardėsi J.Balč. Grambuolys ėmė spardytis rankoje . Spardosi kaip kariamas LTR(Rm). Gyvulys spárdos, kai dvesia An. ^ Visada prieš galą spárdos An. Juo dvesia, juo spardos LTsV129.daužytis, blaškytis: Svetimieji vaikai apalpsta ir spardosi apkalimuosu savo BBPs18,46. Spardos tavo širdis ir kuo didžiausiai baidos brš.refl. prk. vargti, stengiantis šiaip taip gyventi: Sunku bespárdyties ir tam žmogeliuo Akm. Jis mieste sėdės ir girsnos su draugais, o tu čia, sene, numie spárdykis i dvėsk Skdv. 9. refl. juok. šokti: Motynele, ar neleistumi mums pašokti? Aš turiu skripyčias. – Ta atsakė: – Nu gerai, spardykiatės! M.Valanč. Visi vyrai, o ta viena spárdos po kvelbonus (su plačiu sijonu) Lkv. 10. refl. Pnm menk. dvėsti, baigtis: Tas žąsytis jau spárdos Šll. Paguldyk tę, tegu spárdose Jrb. 11. refl. L, Krš, Nv, Všv, Pln prk. priešintis, nesutikti, kratytis, spyriotis, ožiuotis: Regis, nėra ko labai jau ir spárdyties, kai kviečia Užp. Tamsta nenori imt sūrio, spárdais, o kiti patys pasiima Btg. Pirma spárdės, o dabar jau nieko nesako Klt. Mislyji, kad aš spárdaus nuo jo! Skr. Nesispárdyk daug, važiuosi kaip didelė! Grz. Spárdos lig smerčio, nesako Klk. Aršusis, matai, buvo besispardąs, nenorėdamas mokėti Romanui donies už užlaikymą Algimanto V.Piet. Ogi Antanėlis užrašė man savo dalį… Spardėsi, muistėsi, o užrašė… J.Balt. 12. intr. piktai atsakinėti, niurzgėti: Murmu, vamburoju, spardau SD19.
◊ prieš ãkstiną (ãkstinus, akštiną SE22) spárdyti; VlnE142, B; prieš ãkstinį spárdytis priešintis: Sunku tau bus prieš akstiną spardyti BBApD26,14, BtApD26,14. Nepiga tau spardyt prieš akstinus Ch1ApD9,5. Bet noprosnai ir jie prieš akstinį spardosi Kel1881,242.
žemès spárdyti pykti, niršti: Pamėgink ką pasakyti – žemès spárdo Trk.
\ spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; prispardyti; suspardyti; užspardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • spardyti — spárdyti vksm. Ji̇̀s įpỹkęs (kójomis) spárdė stãlą, automobi̇̀lį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • spardymas — sm. (1) K, Rtr, DŽ, KŽ, spardymos (ž.) ind. 1. SD398, Sut, I, N, K, L → spardyti 1: O kas mušimas, kas spardymas! Kp. | refl.: Spardymasis tos kumelės! Pc. Po ilgo spardymosi jį pavyko įkinkyti pirmiausia į vežimą, paskum į arklą P.Cvir. Pašėlęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspardyti — tr. 1. Š, Rtr, Ser smogiant kojomis apmušti, apdaužyti: Ponas apspardė baudžiauninką rš. Reikėjo ne tiek aną apspardyti už tą kriokavimą, už tą vagystę Trk. 2. KŽ apkapstyti, aprausti užpakalinėmis kojomis: Šuo apspardęs kupstą palieka J. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspardyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; SD217, Sut, N 1. intr. duoti atgal spyrį spardančiam: Arklys atspardys, jei tu spirsi jam, jei kas jį spardytum J. | refl. Ser. 2. tr. LVI194, Ser spardant nublokšti šalin, pašalinti: Atspardyk tuos grumstus nuo pasienio, nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burti — 2 bùrti, bùria, būrė 1. tr. DŽ telkti į krūvą, būrį, į bendrystę: Jis aplink save būrė visą apylinkės jaunimą rš. | refl.: Burkimės į kooperatyvus sp. Paukščiai bùrias (būriuojasi) – bus ruduo Ds. 2. tr. painioti, velti, narplioti (ppr. siūlus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drepetuoti — drepetuoti, uoja, ãvo tr., intr. spardyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspardyti — tr. NdŽ 1. K, BzF174, Rtr spardant išvaryti: Visi šeimyniečiai i išspardė marčią iš pirkios Prng. 2. Š spardant pašalinti iš vietos, išdaužti: Vinys buvo po nagais kalamos, dantys batuotomis kojomis iš burnos išspardomi Pt. Ei, kad aš būčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išverti — išverti, ìšveria, išvėrė tr. Š, Rtr, LVI828, NdŽ, KŽ 1. išdurti: Išvėrė akį vaikui Rš. Neskilok su kačergom, da akis katram išversi Ktk. | refl. tr.: Visą poakį išsivėrė – nematė žibintuvo Kpč. Obelų šakos nenupjaustytos, gali eidamas akis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuldočinti — ×kuldočinti, ina, ino (sl.) tr. Mrk mušti, spardyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • menkadūšis — ×menkadū̃šis, ė (hibr.) smob. (2); L148 menkos dvasios žmogus, silpnadvasis: Išlupti jie buvo per maža: norėjos su koja spardyti tie menkadūšiai Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”